Ewidencja środków trwałych

Świadczone przez nas usługi księgowe obejmują również ewidencję środków trwałych. Ewidencja środków trwałych obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, do których zaliczane są m.in.: obiekty budowle i lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz elementy wyposażenia. 

Podmiotom zobowiązanym do prowadzenia ewidencji zapewniamy pomoc we właściwej kwalifikacji do ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz sporządzenie dokumentacji dla rozliczeń. Rejestr zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzimy na rzecz podmiotów gospodarczych rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowców. 

W ramach świadczonych przez nas usług księgowych oferujemy:

  • prowadzenie rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji uwzględniającej informacje o dacie nabycia środka, dacie przyjęcia do używania, wartości początkowej, stawce amortyzacyjnej i dacie likwidacji lub zbycia,
  • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

 

Mężczyzna z kobietą korzystający z tableta